INTEGRITETSPOLICY

Senast uppdaterad 27 juni 2022
Denna integritetspolicy för Love me Tender Ekocenter (”företag”, ”vi”, ”oss” eller ”vårt”), beskriver hur och varför vi kan samla in, lagra, använda och/eller dela (”behandla”) din information när du använder våra tjänster (”Tjänster”), till exempel när du:
Laddar ner och använder vår mobilapplikation (Love me Tender Ekocenter), eller någon annan applikation av oss som länkar till detta sekretessmeddelande.
Engagera oss på andra relaterade sätt, inklusive försäljning, marknadsföring eller evenemang.
Frågor eller funderingar? Genom att läsa detta sekretessmeddelande hjälper dig att förstå dina integritetsrättigheter och val. Om du inte håller med våra policyer och praxis, använd inte våra tjänster. Om du fortfarande har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss på info@lovemetenderekocenter.se.

SAMMANFATTNING AV NYCKELPUNKTER

Den här sammanfattningen innehåller nyckelpunkter från vårt sekretessmeddelande, men du kan ta reda på mer information om något av dessa ämnen genom att klicka på länken efter varje nyckelpunkt eller genom att använda vår innehållsförteckning nedan för att hitta avsnittet du letar efter. Du kan också klicka här för att komma direkt till vår innehållsförteckning.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
När du besöker, använder eller navigerar i våra tjänster kan vi behandla personlig information beroende på hur du interagerar med Love me Tender Ekocenter och tjänsterna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder.

Behandlar vi några känsliga personuppgifter?
Vi behandlar inte känsliga personuppgifter.

Får vi någon information från tredje part?
Vi får ingen information från tredje part.

Hur behandlar vi dina uppgifter?
Vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, för säkerhet och förebyggande av bedrägerier och för att följa lagar. Vi kan även behandla dina uppgifter för andra ändamål med ditt samtycke. Vi behandlar din information endast när vi har ett giltigt juridiskt skäl att göra det.

I vilka situationer och med vilka parter delar vi personuppgifter?
Vi delar inte information med tredje parter.

Hur håller vi din information säker?
Vi har organisatoriska och tekniska processer och rutiner på plats för att skydda din personliga information. Däremot kan ingen elektronisk överföring över internet eller informationslagringsteknik garanteras vara 100 % säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberbrottslingar eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att kunna besegra vår säkerhet och felaktigt samla in, komma åt , stjäla eller ändra din information.

Vilka är dina rättigheter?
Beroende på var du befinner dig geografiskt kan den tillämpliga integritetslagstiftningen innebära att du har vissa rättigheter angående din personliga information.

Hur utövar du dina rättigheter?
Det enklaste sättet att utöva dina rättigheter är genom att kontakta oss på info@lovemetender.se. Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?
2. HUR BEHANDLAR VI DIN INFORMATION?
3. VILKA RÄTTSLIGA GRUNDER LITAR VI PÅ FÖR ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER?
4. NÄR OCH MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
5. HUR LÄNGE BEVARAR VI DIN INFORMATION?
6. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?
7. SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINDERÅRIGA?
8. VILKA ÄR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?
9. KONTROLLER FÖR SPÅRA-INTE-FUNKTIONER
10. CALIFORNIA ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT COMPLIANCE
11. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE?
11. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?
13. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DATA VI SAMLAR IN FRÅN DIG?

1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Personlig information som du lämnar till oss
Vi samlar in personlig information som du lämnar till oss. Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du registrerar dig, uttrycker ett intresse av att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när du deltar i aktiviteter under våra tjänster eller på annat sätt när du kontaktar oss.
Personlig information som tillhandahålls av dig. Den personliga information som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss ​​och tjänsterna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Den personliga information vi samlar in kan innehålla följande:

  • namn
  • emailadresser

Känslig information
Vi behandlar inte känslig information.
Applikationsdata. Om du använder våra applikationer kan vi också samla in följande information om du väljer att ge oss åtkomst eller tillåtelse:

  • Pushnotiser. Vi kan begära att skicka push-meddelanden till dig om ditt konto eller vissa funktioner i applikationen/apparna. Om du vill välja bort att ta emot dessa typer av kommunikation kan du stänga av dem i enhetens inställningar.

Denna information behövs för att skicka nyhetsbrev och annan information som kan vara av intresse för dig som användare av våra tjänster.

All personlig information som du lämnar till oss måste vara sann, fullständig och korrekt, och du måste meddela oss om eventuella ändringar av sådan personlig information.

2. HUR BEHANDLAR VI DIN INFORMATION?

Vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster och kommunicera med dig. Vi kan även behandla dina uppgifter för andra ändamål med ditt samtycke.

Vi behandlar dina personuppgifter av en mängd olika anledningar, beroende på hur du interagerar med våra tjänster, inklusive:

  • För att underlätta kontoskapande och autentisering och på annat sätt hantera användarkonton. Vi kan komma att behandla din information så att du kan skapa och logga in på ditt konto, samt hålla ditt konto i fungerande skick.
  • För att skicka marknadsförings- och reklamkommunikation till dig. Vi kan komma att behandla de personuppgifter du skickar till oss för våra marknadsföringsändamål, om detta är i enlighet med dina marknadsföringspreferenser. Du kan när som helst välja bort våra marknadsföringsmeddelanden.

3. VILKA RÄTTSLIGA GRUNDER LITAR VI PÅ FÖR ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar endast dina personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt och vi har ett giltigt rättsligt skäl (dvs. laglig grund) att göra det enligt tillämplig lag, som med ditt samtycke, för att följa lagar, för att tillhandahålla dig tjänster att ingå eller uppfylla våra avtalsförpliktelser, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla våra legitima affärsintressen.

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) kräver att vi förklarar de giltiga rättsliga grunderna vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter. Som sådan kan vi förlita oss på följande rättsliga grunder för att behandla dina personuppgifter:

Samtycke. Vi kan komma att behandla din information om du har gett oss tillåtelse (d.v.s. samtycke) att använda din personliga information för ett specifikt ändamål. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

  • Berättigade intressen. Vi kan komma att behandla din information när vi anser att det rimligen är nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen och dessa intressen inte väger tyngre än dina intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Vi kan till exempel behandla dina personuppgifter för några av de syften som beskrivs för att: Skicka information om specialerbjudanden och rabatter på våra produkter och tjänster
  • Lagliga skyldigheter. Vi kan komma att behandla din information där vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, såsom att samarbeta med ett brottsbekämpande organ eller tillsynsmyndighet, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter, eller avslöja din information som bevis i rättstvister där vi är inblandade.
  • Vitala intressen. Vi kan komma att behandla din information där vi anser att det är nödvändigt för att skydda dina vitala intressen eller en tredje parts vitala intressen, såsom situationer som involverar potentiella hot mot någon persons säkerhet.

4. NÄR OCH MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi delar inte information med någon tredje part.

5. HUR LÄNGE BEVARAR VI DIN INFORMATION?

Vi behåller din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande om inte annat krävs enligt lag.

Vi kommer endast att behålla din personliga information så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i detta sekretessmeddelande, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (såsom skatt, redovisning eller andra juridiska krav). Inget syfte med detta meddelande kommer att kräva att vi behåller din personliga information längre än den tidsperiod som användare har ett konto hos oss.

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov av att behandla din personliga information, kommer vi antingen att radera eller anonymisera sådan information, eller, om detta inte är möjligt (till exempel på grund av att din personliga information har lagrats i säkerhetskopieringsarkiv), kommer vi att säkert lagra din personliga information och isolera den från all vidare behandling tills radering är möjlig.

6. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?

Vi strävar efter att skydda din personliga information genom ett system av organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.
Vi har implementerat lämpliga och rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder utformade för att skydda säkerheten för all personlig information vi behandlar. Men trots våra skyddsåtgärder och ansträngningar för att säkra din information kan ingen elektronisk överföring över Internet eller informationslagringsteknik garanteras vara 100 % säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberbrottslingar eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att kunna besegra vår säkerhet och felaktigt samla in, komma åt, stjäla eller ändra din information. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information sker överföring av personlig information till och från våra tjänster på din egen risk. Du bör endast få tillgång till tjänsterna i en säker miljö.

7. SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINDERÅRIGA?

Vi samlar inte medvetet in data från eller marknadsför till barn under 18 år.
Vi ber inte medvetet om data från eller marknadsför till barn under 18 år. Genom att använda tjänsterna intygar du att du är minst 18 år eller att du är förälder eller vårdnadshavare till en sådan minderårig och samtycker till en sådan minderårigs anhörigs användning av tjänsterna. Om vi får reda på att personlig information från användare som är yngre än 18 år har samlats in, kommer vi att inaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att omedelbart radera sådan data från våra register. Om du får kännedom om några uppgifter vi kan ha samlat in från barn under 18 år, vänligen kontakta oss på info@lovemetenderekocenter.se.

8. VILKA ÄR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?

I vissa regioner, såsom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Storbritannien (UK), har du rättigheter som ger dig större tillgång till och kontroll över din personliga information. Du kan granska, ändra eller avsluta ditt konto när som helst.
I vissa regioner (som EES och Storbritannien) har du vissa rättigheter enligt tillämpliga dataskyddslagar. Dessa kan innefatta rätten (i) att begära åtkomst och få en kopia av din personliga information, (ii) att begära rättelse eller radering; (iii) för att begränsa behandlingen av din personliga information; och (iv) om tillämpligt, till dataportabilitet. Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du kan göra en sådan begäran genom att kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet ”HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?”
Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Att välja bort marknadsförings- och reklamkommunikation: Du kan när som helst avregistrera dig från vår marknadsförings- och reklamkommunikation genom att Avregistrera dig i appen. eller genom att kontakta oss med hjälp av uppgifterna i avsnittet ”HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?” Du kommer då att tas bort från marknadsföringslistorna. Vi kan dock fortfarande kommunicera med dig – till exempel för att skicka tjänsterelaterade meddelanden till dig som är nödvändiga för administration och användning av ditt konto, för att svara på serviceförfrågningar eller för andra icke-marknadsföringsändamål.

Kontoinformation
Om du när som helst vill granska eller ändra informationen i ditt konto eller avsluta ditt konto kan du:
Logga in på dina kontoinställningar och uppdatera ditt användarkonto.
På din begäran om att avsluta ditt konto kommer vi att inaktivera eller ta bort ditt konto och information från våra aktiva databaser. Om du har frågor eller kommentarer om dina integritetsrättigheter kan du maila oss på info@lovemetenderekocenter.se.

9. KONTROLLER FÖR SPÅRA-INTE-FUNKTIONER

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobilapplikationer inkluderar en Do-Not-Track (”DNT”) funktion eller inställning som du kan aktivera för att signalera att du inte vill ha data om dina surfaktiviteter online övervakad och insamlad. I detta skede har ingen enhetlig teknologistandard för att känna igen och implementera DNT-signaler slutförts. Som sådan svarar vi för närvarande inte på DNT-webbläsarsignaler eller någon annan mekanism som automatiskt kommunicerar ditt val att inte spåras online. Om en standard för onlinespårning antas som vi måste följa i framtiden kommer vi att informera dig om denna praxis i en reviderad version av detta sekretessmeddelande.

10. CALIFORNIA ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT COMPLIANCE
Eftersom vi värdesätter din integritet har vi vidtagit nödvändiga försiktighetsåtgärder för att följa California Online Privacy Protection Act. Vi kommer därför inte att distribuera din personliga information till externa parter utan ditt samtycke.

Som en del av California Online Privacy Protection Act kan alla användare av vår webbplats göra ändringar i sin information när som helst genom att logga in på deras kontrollpanel och gå till sidan ”Mitt konto”.

11. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE?

Kort sagt: Ja, vi kommer att uppdatera detta meddelande vid behov för att följa relevanta lagar.
Vi kan uppdatera detta sekretessmeddelande då och då. Den uppdaterade versionen kommer att indikeras med ett uppdaterat ”Reviderat” datum och den uppdaterade versionen kommer att träda i kraft så snart den är tillgänglig. Om vi gör väsentliga ändringar i detta integritetsmeddelande kan vi meddela dig antingen genom att tydligt lägga upp ett meddelande om sådana ändringar eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmuntrar dig att läsa detta sekretessmeddelande ofta för att bli informerad om hur vi skyddar din information.

12. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?

Om du har frågor eller kommentarer om detta meddelande kan du maila oss på info@lovemetenderekocenter.se eller per post till:

Love me Tender Ekocenter
Vaksalagatan 41
Uppsala, Uppsala 75331
Sweden

13. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DATA VI SAMLAR IN FRÅN DIG?

Baserat på gällande lagar i ditt land kan du ha rätt att begära tillgång till den personliga information vi samlar in från dig, ändra den informationen eller radera den. För att begära att få granska, uppdatera eller radera din personliga information, skicka ett email till info@lovemetenderekocenter.se.